SẢN PHẨM MAX 3D

1

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Chỉ từ 10.000 đồng, người tham gia dự thưởng lựa chọn một bộ ba số (đối với cách chơi Max 3D) hoặc hai bộ ba số (đối với cách chơi Max 3D+), trong đó mỗi số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9 và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
Xem hướng dẫn chơi MAX 3D  và  MAX 3D+

Người tham gia dự thưởng lựa chọn hai bộ 3 số từ 000 đến 999 để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Max 3D Pro quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Xem hướng dẫn chơi MAX 3D PRO.

2.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG


Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi một bộ ba số (Max 3D)

  a. Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ ba số trúng giải, cụ thể như sau:

      - Bộ số giải đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

      - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

      - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

      - Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

  b. Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:


Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng(VNĐ)
Giải Đặc Biệt Trùng bất kỳ 1 trong 2 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự các số 1.000.000
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các số 350.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các số 210.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các số 100.000

  - Trường hợp người tham gia dự thưởng có bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng

  - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ ba số (Max 3D+)

  a) Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một bộ ba số cơ bản để xác định giải thưởng:

  b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:


Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng(VNĐ)
Giải Đặc Biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt 1.000.000.000
Giải Nhất Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất 40.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì 10.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba 5.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1.000.000
Giải năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 150.000
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40.000

  - Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

  - Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng

  - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

  a. Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:

    - Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

    - Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

    - Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

    - Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.

  b. Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:


Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng(VNĐ)
Giải Đặc Biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400.000.000
Giải Nhất Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất 30.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì 10.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba 4.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1.000.000
Giải Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100.000
Giải Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40.000

    - Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.

    - Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.

    - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

3

PHƯƠNG THỨC THAM GIA DỰ THƯỞNG

  Người tham gia dự thưởng lựa chọn 1 bộ ba số, trong đó mỗi số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9 và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

  Người tham gia dự thưởng lựa chọn lần lượt 2 bộ ba số, trong đó mỗi số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9 để kết hợp tham gia dự thưởng và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

  a. Tham gia dự thưởng hai bộ 3 số cơ bản

    - Người tham gia dự thưởng lựa chọn lần lượt 2 bộ ba số, trong đó mỗi số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9 để kết hợp tham gia dự thưởng và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

   b. Tham gia dự thưởng nhiều bộ ba số

    1. Chơi bao bộ ba số:

     - Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số đầu để kết hợp tham gia dự thưởng.

     - Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số sau để kết hợp tham gia dự thưởng.

     - So sánh kết hợp hai bộ ba số trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

     Cách chọn số cho bộ ba số đầu Cách chọn số cho bộ ba số sau Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng Tổng giá trị tham gia dự thưởng

Cách chọn số cho bộ ba số đầu Cách chọn số cho bộ ba số sau Tổng số cách kết hợp
hai bộ ba số để
tham gia dự thưởng
Tổng giá trị tham gia dự thưởng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 36 360.000 đồng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) 18 180.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 18 180.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 9 90.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) 6 60.000 đồng
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) 6 60.000 đồng
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) 3 30.000 đồng
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) 3 30.000 đồng

   2. Chơi bao bộ ba số:

    - Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 3 đến 10 bộ ba số. Mỗi số trong bộ ba số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số mà người chơi đã chọn để tham gia dự thưởng. So sánh các kết hợp hai bộ ba số với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Số lượng các bộ ba số được chọn Tổng số cách kết hợp
hai bộ ba số để
tham gia dự thưởng
Tổng giá trị tham gia dự thưởng
3 bộ ba số 6 360.000 đồng
4 bộ ba số 12 180.000 đồng
5 bộ ba số 20 180.000 đồng
6 bộ ba số 30 90.000 đồng
7 bộ ba số) 42 60.000 đồng
8 bộ ba số 56 560.000 đồng
9 bộ ba số 72 720.000 đồng
10 bộ ba số 90 900.000 đồng

    - Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng